Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

1. POSTANOWIENIA WSTęPNE

1.1 Sprzedający

1.1.1 Sklep Internetowy www.ironriderchallenge.com prowadzony jest przez spółkę events4riders s.r.o., IČ (REGON): 07187947, Podvinný Mlýn 2356/36, 190 00 Praga 9, zapisaną w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, nr wpisu C 295828.

1.1.2 Dane kontaktowe Sprzedającego:

 • a) adres pocztowy: events4riders s.r.o., Podvinný mlýn 2356/36, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, Česká republika
 • b) adres elektroniczny: info@events4riders.com

1.2 Warunki handlowe

1.2.1 Niniejsze warunki sklepu Internetowego www.ironriderchallenge.com (dalej określane jako „Warunki Handlowe”) stanowią integralną część Umowy Kupna zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, a mianowicie określają wzajemne prawa i obowiązki stron umowy wynikające z Umowy Kupna.

1.2.2 Poza przypadkami, kiedy w Umowie Kupna lub w jej załącznikach zostały wyraźnie przytoczone postanowienia o innym brzmieniu albo kiedy ważność niektórych postanowień niniejszych Warunków Handlowych została zastrzeżona lub zmodyfikowana przez Umowę Kupna lub w wyniku innego wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, niniejsze Warunki handlowe są wiążące dla wzajemnych stosunków stron umowy.

1.2.3 Sprzedający ma prawo kiedykolwiek jednostronnie zmienić niniejsze Warunki Handlowe. Prawa i obowiązki wynikające z zawartych wcześniej Umów Kupna kierują się natomiast brzmieniem Warunków Handlowych obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Kupna. Ewentualne późniejsze zmiany Warunków Handlowych nie mają wpływu na zawarte wcześniej Umowy Kupna.

1.3 Możliwość archiwowania Warunków Handlowych

1.3.1 Warunki Handlowe są dostępne na stronie sklepu Internetowego https://www.ironriderchallenge.com/cz/vseobecne-obchodni-podminky

1.3.2 Kupujący może wydrukować Warunki Handlowe lub zapisać je w formie elektronicznej za pomocą odpowiedniej funkcji przeglądarki Internetowej.

1.3.3 Zawarte Umowy Kupna są archiwowane przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie są dostępne.

1.3.4 Kupujący może archiwować dane dotyczące jego zamówień, a mianowicie archiwując potwierdzenie o przyjętym Zamówieniu, które otrzyma w formie e-mailu na adres mailowy podany przez Kupującego w Zamówieniu.  Potwierdzenie to zawiera podsumowanie wszystkich danych, które Kupujący wpisał w Zamówieniu, zwłaszcza oznaczenie towaru, cenę kupna brutto oraz ewentualne inne informacje i warunki.

1.4 Definicje i stosowana terminologia

1.4.1 Sklep  Internetowy – system on-line prowadzony w Internecie pod domeną (URL) http://www.ironriderchallenge.com, który umożliwia zawieranie Umów Kupna pomiędzy Sprzedającym i Kupującym na odległość;

1.4.2 Kupujący – osoba fizyczna (człowiek), która zawarła Umowę Kupna;

1.4.3 Kupujący - konsument – osoba fizyczna (człowiek), która zawierając umowę nie występuje w ramach swojej działalności handlowej lub samodzielnego wykonywania zawodu (§ 419 Kodeksu cywilnego);

1.4.4 Umowa Kupna – umowa kupna zawarta w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;

1.4.5 Kodeks cywilny – ustawa nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny, w obowiązującym brzmieniu;

1.4.6 Warunki handlowe – Warunki handlowe sklepu Internetowego  www.ironriderchallenge.com, które stanowią integralną część Umowy Kupna;

1.4.6 Zamówienie  – elektroniczna wiążąca propozycja zawarcia Umowy Kupna, która powstaje poprzez wypełnienie niezbędnych danych w formularzu rejestracyjnym (np. imię, nazwisko, e-mail...) i odesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.4.7 Sprzedający – prowadzący Sklep Internetowy events4riders s.r.o., określony w art. 1.1.1;

1.4.8 Towar – majątek ruchomy sprzedawany za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub bilety na imprezy motoryzacyjne dostarczane w postaci papierowej lub elektronicznej, sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. OFERTA TOWARU, zamówienie, ZAWARCIE UMOWY KUPNA

2.1 Oferta Towaru

2.1.1 Towar wystawiony na stronie Sklepu Internetowego nie jest w świetle prawa uważany za wiążącą ofertę w rozumieniu  § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Chodzi wyłącznie o zachętę Kupującego do złożenia wiążącego wniosku o zawarcie Umowy Kupna. 

2.1.2 Sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności Towaru, który został opublikowany na stronie Sklepu Internetowego. Terminy dostawy określa art. 3.1.1.

2.1.3 Po kliknięciu oferty konkretnego Towaru podanej w Sklepie Internetowym wyświetli się jego opis, dokładna cena brutto, informacje o terminie odbycia się i z reguły także bliższe informacje o Towarze. Cena sprzedaży Towaru obowiązuje w momencie jej wyświetlenia Kupującemu, ewentualnie w chwili odesłania Zamówienia wg art.  2.2.3. Cena sprzedaży Towaru wg Zamówienia obowiązuje dalej także w sytuacji, gdy Cena sprzedaży danego rodzaju Towaru ulegnie zmianie. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości Sprzedającego zawrzeć Umowę Kupna pod indywidualnie uzgodnionymi warunkami.

2.2 Zamówienie Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego

2.2.1 W przypadku zainteresowania oferowanym Towarem Kupujący wypełni druk rejestracyjny zawierający dane identyfikacyjne i kontaktowe w zakresie niezbędnym dla zawarcia Umowy Kupna oraz klikając przycisk „Zamówić i zapłacić” Kupujący włoży do wirtualnego koszyka. Do koszyka nie można przed odesłaniem Zamówienia włożyć więcej pozycji. 

2.2.2 Po kliknięciu przycisku „Zamówić i zapłacić“ Kupujący przejdzie do wirtualnej bramki płatniczej Comgate. Po wpisaniu danych karty płatniczej i kliknięciu przycisku OK potwierdzi płatność.

2.2.3 Przelanie płatności za Towar jest uważane za zawarcie Umowy Kupna. Odesłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „DOKOŃCZYĆ ZAMÓWIENIE” uważane jest za wniosek Kupującego o zawarcie Umowy Kupna.

2.3 Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i powstanie Umowy Kupna

2.3.1 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i otrzymaniu płatności  Sprzedający prześle Kupującemu potwierdzenie formularza rejestracyjnego oraz o dokonanej płatności za pośrednictwem e-maila przesłanego pod adresem wskazanym przez Kupującego w ramach formularza rejestracyjnego.  Potwierdzenie Zamówienia zawiera m.in. wszystkie dane o zakupionym Towarze, dane identyfikacyjne i kontaktowe z formularza rejestracyjnego, wymienione w art.  2.2.1, częścią składową jest także link do aktualnego brzmienia niniejszych Warunków Handlowych obowiązujących w dniu zawarcia Umowy Kupna, umożliwiający pobranie i zapisanie Warunków Handlowych w formacie .pdf lub innym podobnym formacie umożliwiającym ich archiwowanie.  W momencie doręczenia potwierdzenia Zamówienia na adres mailowy wskazany przez Kupującemu dochodzi do zawarcia Umowy Kupna. W przypadku, gdy Kupujący wpisał błędne dane kontaktowe, w następstwie czego nie jest możliwe dostarczenie Kupującemu potwierdzenia Zamówienia, Sprzedający ma prawo skasować Zamówienie.

2.3.2 Sprzedający niniejszym w myśl § 1740 Kodeksu cywilnego z góry wyklucza możliwość przyjęcia oferty z uzupełnieniem lub zastrzeżeniem. Postanowienie to jest obustronne, przy czym Umowa Kupna powstaje każdorazowo na podstawie zaakceptowania wniosku drugiej strony bez zastrzeżeń.  

2.3.3 Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru Zamówienia (niezwykła wysokość ceny Kupna, niezwykłe dane identyfikacyjne) zażądać, by Kupujący dodatkowo potwierdził Zamówienie (na przykład e-mailem). Jeżeli Kupujący nie potwierdzi Zamówienia, Sprzedający może wymagać zapłacenia całej ceny kupna jeszcze przed odesłaniem Towaru Kupującemu, w przeciwnym razie Sprzedający ma prawo nie zawrzeć Umowy Kupna. Postanowienie § 2119  ust. 1 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.  

2.4 Zastosowanie prawa czeskiego i język Umowy Kupna

2.4.1 Umowa Kupna zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym opiera się o Kodeks cywilny.

2.4.2 Dla stosunków wynikających z Umowy Kupna ma zastosowanie prawo czeskie. Umowę Kupna można zawrzeć w języku czeskim. Kupujący ma prawo wpisać dane w ramach Zamówienia także w innym języku niż czeskim, o ile jest on zrozumiały dla Sprzedającego (język słowacki, angielski czy też polski).

2.5 Prawa i obowiązki z Umowy Kupna, warunki płatności

2.5.1 Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu zamówiony Towar po uzgodnionej cenie, a Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę kupna.

2.5.2 Kupujący może zapłacić cenę Kupna tylko w jeden sposób oferowany przez Sprzedającego, a mianowicie kartą płatniczą. Informacje zostaną podane w trakcie tworzenia zamówienia.  

3. Dostawa Towaru, warunki płatności

3.1 Termin dostawy

3.1.1 Ze względu na charakter Towaru zob. art. 1.4.8 Towar jest dostarczany w dniu, w którym odbywa się Impreza.

3.1.2 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu Imprezy – terminu dostawy?

3.2 Sposób dostawy

3.2.1 Sposób i Miejsce dostawy Towaru określa Kupujący w Zamówieniu, przy czym informacje o oferowanych sposobach dostarczenia Towaru oraz o cenach transportu są podawane w trakcie tworzenia zamówienia. Sprzedający dopełni obowiązku dostarczenia Towaru poprzez udział Kupującego w imprezie motoryzacyjnej. Udział Kupującego w Imprezie zostanie zapisany w liście obecności przed rozpoczęciem imprezy.

3.2.1 Miejsce dostawy Towaru określa Kupujący w Zamówieniu, ze względu na charakter Towaru, zob. art. 1.4.8, Towar jest dostarczany w miejscu, w którym odbywa się Impreza.

3.2.3 Razem z Towarem Sprzedający odeśle Kupującemu także fakturę VAT dotyczącą Towaru.

3.2.4  Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy Kupna lub do niedostarczenia dalszego Towaru Kupującemu po upływie Końca rejestracji.

3.2.5. Końcem rejestracji jest termin podany w opisie Towaru. Po upłynięciu Końca rejestracji nie można zgłosić się na Imprezę.

3.3 Przeniesienie ryzyka uszkodzenia Towaru

3.3.1 Prawo własności Towaru zostaje przeniesione na Kupującego w momencie jego dostarczenia Kupującemu (jeżeli cena kupna została zapłacona), w odmiennym przypadku w momencie zapłacenia całej ceny kupna.

3.3.2 Ryzyko uszkodzenia Towaru zostaje przeniesione na Kupującego w momencie, kiedy Sprzedający przekaże Towar Kupującemu w miejscu i w terminie, w których odbywa się impreza. 

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

4.1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Kupna bez podania powodu i bez jakiejkolwiek sankcji przed upływem 14 dni od elektronicznego doręczenia potwierdzenia Formularza rejestracyjnego i dokonania Płatności za pośrednictwem e-mailu przesłanego pod adres wskazany przez Kupującego w ramach formularza rejestracyjnego.

4.1.2 W przypadku odstąpienia Kupujący ma obowiązek oddać Sprzedającemu Towar wraz z wszelkimi dodatkami oraz z kompletem dokumentów (dokument kupna, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna) pod adres siedziby Sprzedającego. Aby dotrzymać termin, w którym możliwe jest odstąpienie od Umowy, wystarczy w sposób możliwy do udowodnienia wysłać Sprzedającemu informację o odstąpieniu przed upływem właściwego terminu.

4.1.3 Zalecanym sposobem odstąpienia od Umowy Kupna wg art. 4.1. jest pisemne powiadomienie, wysłane albo klasyczną pocztą pod adres pocztowy podany w art.  1.1.2., albo za pośrednictwem e-mailu na adres elektroniczny Sprzedającego podany w art. 1.1.2.; druk odstąpienia od Umowy Kupna w postaci elektronicznej jest częścią składową niniejszych Warunków Handlowych i stanowi jego integralny załącznik, można go pobrać ewent. wydrukować i odesłać  Sprzedającemu w sposób podany wyżej w niniejszym artykule. Kupujący dzięki temu otrzyma druk odstąpienia od Umowy Kupna w postaci tekstowej jako część składową potwierdzenia o doręczeniu Zamówienia wg art. 2.3.1. W powiadomieniu o odstąpieniu Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, numer Zamówienia oraz datę odesłania Zamówienia (datę kupna). Kupujący nie ma obowiązku skorzystać w przypadku odstąpienia z udostępnionego druku, jednak przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za spełnienie wymogów dotyczących treści, tak, aby odstąpienie było uznane za ważne. 

4.1.4 Prócz innych powodów określonych w obowiązujących przepisach prawa (§ 1837 Kodeksu cywilnego) Kupujący nie ma prawa odstąpić od Umowy Kupna mianowicie:

 • a) jeżeli dostarczonym towarem były bilety na imprezy kulturalne, bez względu na to, czy zostały one przekazane Kupującemu w postaci papierowej czy też elektronicznej; dalej zakwaterowanie i transport, o ile zostały zamówione na określony termin;
 • b) jeżeli przedmiotem Kupna był Towar dostosowany do życzeń Kupującego lub innej osoby, jak również Towar szybko się psujący, zużywający lub starzejący;
 • c) jeżeli Towar był dostarczony w zamkniętym opakowaniu, lecz Kupujący go wyjął z opakowania i z przyczyn sanitarnych nie można dokonać zwrotu Towaru.

4.1.5 Kupujący powinien odesłać Towar Sprzedającemu przed upływem 14 dni od dnia, kiedy wysłał Sprzedającemu zawiadomienie o odstąpieniu.

4.1.6 Towar, który Kupujący odsyła z powrotem w związku z odstąpieniem od Umowy Kupna, Sprzedający przyjmuje pod adresem wskazanym w art. 1.1.2. Nie można zwracać Towaru, wysyłając go przesyłką za pobraniem pocztowym, tego typu przesyłek Sprzedający nie odbiera i nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubę, zniszczenie lub uszkodzenie.

4.1.7 Koszty związane ze zwrotem Towaru ponosi Kupujący, także w przypadku, kiedy Towar ten, ze względu na jego charakter, nie może zostać zwrócony zwykłym sposobem.

4.1.9 W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od Umowy Kupna zgodnie z prawem, Sprzedający ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia zwrócić Kupującemu cenę kupna łącznie z poniesionymi już kosztami transportu Towaru, w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostarczenia Towaru oferowanemu przez Sprzedającego, a mianowicie w taki sam sposób, w jaki Sprzedający przyjął je od Kupującego. Sprzedający ma prawo dokonać zwrotu ceny kupna zapłaconej przez Kupującego także w inny sposób, jednak tylko w przypadku, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i gdy Kupujący nie poniesie w związku z tym dalszych kosztów.

4.1.10 Sprzedający wszakże, bez względu na termin wskazany w art. 4.1.9., nie ma obowiązku przelania środków pieniężnych na rzecz Kupującego wcześniej, nim Kupujący przekaże Towar pod adresem wg art. 4.1.6, ewentualnie wcześniej, nim Kupujący udowodni, że odesłał Towar Sprzedającemu.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA I REKLAMACJE

5.1 Towar wolny od wad oraz wymogi dotyczące jakości Towaru

5.1.1 Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego za to, że Towar nie ma wad w momencie jego odbioru. Sprzedający odpowiada mianowicie względem Kupującego, że w momencie odbioru Towaru przez Kupującego: 

 • a) Towar ma właściwości, które Sprzedający wyraźnie wskazał na stronie Sklepu Internetowego (zazwyczaj w opisie Towaru) oraz które zostały wyraźnie określone w Umowie Kupna ewent. w Zamówieniu, a jeżeli brak takich postanowień, takie właściwości, które opisał Sprzedający lub producent Towaru, lub które Kupujący oczekiwał zważywszy na charakter Towaru oraz na realizowaną przez nich reklamę,
 • b) Towar nadaje się do celu, który podaje Sprzedający na stronie Sklepu Internetowego (zazwyczaj w opisie Towaru) lub do jakiego zazwyczaj służą tego rodzaju rzeczy,
 • c) Towar został dostarczony we właściwej ilości, mierze lub wadze oraz 
 • d) Towar spełnia wymogi przepisów prawnych.

5.2 Termin dochodzenia praw z tytułu wady, gwarancja jakości dla Kupujących – konsumentów  

5.2.1 Kupujący – Konsument jest uprawniony do egzekwowania swoich praw w przypadku, gdy w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od momentu odbioru Towaru okaże się, że Towar ma wadę.     

5.2.2 Jeżeli w Umowie Kupna lub w opisie Towaru na stronie Sklepu Internetowego zostało podane, że Towar objęty jest gwarancją jakości, ewent. do Towaru została  dołączona deklaracja gwarancji (tzw. karta gwarancyjna), Sprzedający zobowiązuje się niniejszym, że Towar przez określony czas będzie nadawał się do użycia w takim celu, do jakiego jest zazwyczaj przeznaczony lub że będzie miał zazwyczaj spodziewane właściwości.  Gwarancja jakości może dotyczyć także poszczególnej części Towaru. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w momencie odbioru Towaru przez Kupującego. Jeżeli Towar zostanie do niego wysłany, okres gwarancyjny rozpoczyna się od doręczenia Towaru do miejsca przeznaczenia.  

5.2.3 W przypadku, gdy Umowa Kupna oraz deklaracja gwarancji wg art. 5.2.2 określają odmienne terminy gwarancji, obowiązuje najdłuższy z nich, poza przypadkami, kiedy Sprzedający i Kupujący wyraźnie uzgodnili odmienny okres gwarancji.  Ani postanowienie o krótszym okresie gwarancji nie zmienia w niczym faktu, że Kupujący ma prawo egzekwować prawa z tytułu wady w okresie określonym w art. 5.2.1, przy czym skrócenie tego okresu nie ma skutku prawnego (nie jest uwzględniane).

5.2.4 Te same skutki jak deklaracja gwarancji jakości wg art. 5.2.2 ma także okoliczność, kiedy na sprzedanym Towarze, na jego opakowaniu, w załączonej do Towaru instrukcji obsługi lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami prawnymi podany został okres przydatności Towaru.

5.2.5 Postanowienia artykułów 5.2.1 – 5.2.4 nie mają zastosowania, gwarancja jakości nie dotyczy i Sprzedający nie odpowiada za:  

 • a) w przypadku Towaru sprzedanego po obniżonej cenie za wady, które były powodem obniżenia ceny Towaru,
 • b) za zużycie Towaru będącego następstwem jego prawidłowego używania,
 • c) za wady spowodowane przez nieprawidłowe używanie Towaru, jeżeli doprowadziło ono do jego uszkodzenia,
 • d) w przypadku Towaru używanego za wady odpowiadające stopniowi zużycia Towaru w momencie jego odbioru przez Kupującego,
 • e) za wady będące następstwem nieprzestrzegania zaleceń producenta lub dystrybutora w dokumentacji załączonej do Towaru. 

5.2.6 Inne wyłączenia lub ograniczenia gwarancji są możliwe tylko wtedy, jeżeli producent lub dystrybutor Towaru wymieni je w swoich warunkach gwarancji, jednak wyłącznie wtedy, gdy nie są one sprzeczne z przepisami prawa czeskiego.  

5.3 Prawa z tytułu wadliwej dostawy oraz gwarancja jakości dla Kupujących – przedsiębiorców

5.3.3 W przypadku, gdy na stronie Sklepu Internetowego została podana długość okresu gwarancji, określony okres gwarancji dotyczy jedynie Kupujących – konsumentów, nie zaś Kupujących – przedsiębiorców. Sprzedający poinformuje Kupującego – przedsiębiorcę o długości okresu gwarancji odnoszącego się do konkretnego towaru w odpowiedzi na jego pytanie, jeszcze przed zawarciem Umowy Kupna.

5.3.4 Postanowienia art. 5.2.2 do 5.2.4 o zakresie i wygaśnięciu gwarancji mają w odpowiednim stopniu zastosowanie także dla Kupujących – przedsiębiorców. Inne wyłączenia lub ograniczenia gwarancji możliwe są tylko w przypadku, gdy producent lub dystrybutor wymieni je w swoich warunkach gwarancji.

5.4 Reklamacje

5.4.1 Kupujący powinien reklamować Towar (poinformować o wadach) pod adresem Sprzedającego wg art. 1.1.2., a mianowicie w następujący sposób:

 • a) przesyłając pisemną reklamację (pismo reklamacyjne) klasyczną pocztą razem z reklamowanym Towarem lub
 • b) przekazując Towar łącznie z pismem reklamacyjnym osobiście w placówce Sprzedającego.

5.5 Roszczenia Kupującego – konsumenta z tytułu wad Towaru

5.5.1 Roszczenia wymienione w niniejszym art. 5.5 odnoszą się wyłącznie do Kupujących – konsumentów. Prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego wynikające z wadliwej dostawy regulują odpowiednie obowiązujące przepisy (zwłaszcza § 1914 do 1925, § 2099 – 2117 oraz § 2161 – 2174 Kodeksu cywilnego).

5.5.2  Jako wada Towaru traktowana jest dostawa Towaru, który nie posiada którejkolwiek z wymaganych właściwości wymienionych w art. 5.1.1.

5.5.3 W przypadku, gdy nie jest to nieadekwatne do charakteru wady, Kupujący może domagać się dostarczenia nowego Towaru wolnego od wad, jeżeli natomiast wada dotyczy tylko części składowej Towaru, Kupujący może domagać się jedynie wymiany części składowej. W przypadku, gdy takie działania nie są możliwe, Kupujący może odstąpić od Umowy Kupna. Prawo do otrzymania nowego Towaru lub do wymiany części składowej przysługuje Kupującemu także w przypadku wady, którą można usunąć, o ile Kupujący nie może  prawidłowo użytkować Towaru ze względu na powtarzające się występowanie wady po naprawie lub też ze względu na większą liczbę wad. W takim przypadku Kupujący ma także prawo odstąpić od Umowy Kupna.

5.5.4 Jeżeli chodzi o taką wadę Towaru, którego wymiana na nowy Towar byłaby nieadekwatna ze względu na charakter Towaru (zwłaszcza, jeżeli wadę można bez zbędnej zwłoki usunąć), Kupujący może domagać się jedynie bezpłatnego usunięcia wady, które zapewni Sprzedający. 

5.5.5 Jeżeli Kupujący nie odstąpi od Umowy Kupna lub nie zgłosi roszczeń dotyczących dostawy nowego Towaru wolnego od wad lub wymiany części składowej Towaru (art. 5.5.3) albo też bezpłatnej naprawy Towaru (art. 5.5.4), może domagać się odpowiedniego obniżenia ceny.  Kupującemu przysługuje prawo do odpowiedniej zniżki także w przypadku, gdy Sprzedający nie może dostarczyć Towaru wolnego od wad, wymienić jego części lub naprawić Towaru, jak również w przypadku, gdy Sprzedający  nie doprowadzi do zgodności z umową w rozsądnym czasie, lub też w przypadku, gdy doprowadzenie do zgodności z umową spowodowałoby nadmierne niedogodności dla Kupującego. 

5.5.6 Roszczenia z tytułu wadliwej dostawy nie przysługują Kupującemu w przypadku, gdy Kupujący wiedział przed odbiorem Towaru, że ma on wadę (np. w opisie Towaru w Umowie Kupna, ewent. także na stronie Sklepu Internetowego, informacja ta została podana w sposób wyraźny i zrozumiały), lub w przypadku, gdy Kupujący sam spowodował powstanie wady.

6. ODPOWIEDZIALNOść ZA SZKODĘ

6.1 Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę wyrządzoną Kupującemu – konsumentowi regulują odpowiednie przepisy prawne, zwłaszcza Kodeks cywilny.

6.2 Jeżeli stroną Umowy Kupna jest Kupujący – przedsiębiorca, wtedy Sprzedający odpowiada za szkodę spowodowaną przez zawinione naruszenie obowiązków wynikających z Umowy Kupna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, wysyłanie informacji handlowych

7.1 Dane osobowe

7.1.1 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego.  

7.1.2 Sprzedający jest w stosunku do danych osobowych Kupujących, uzyskanych w związku z zawieraniem i realizacją Umów Kupna, administratorem danych osobowych w rozumieniu § 4 lit. j) ustawy nr 101/2000 Dz.U.. o ochronie danych osobowych, zapisanym w publicznym rejestrze przetwarzania danych osobowych prowadzonym dla ochrony danych osobowych administratorem danych osobowych pod nr. 40489.  Sprzedający przetwarza i wykorzystuje dane kontaktowe Kupujących wyłącznie w celu wypełniania swoich obowiązków z Umowy Kupna. Dane te nie są udostępniane ani przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia ustawowego obowiązku Sprzedającego.   

7.1.3 Dane osobowe Kupujących Sprzedający przetwarza dopóty, dopóki trwa zgoda Kupującego na wysyłanie informacji handlowych (art. 7.2 Warunków Handlowych), w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań stron z Umowy Kupna, ewent. do czasu całkowitego uregulowania praw i obowiązków z Umowy Kupna.

7.1.4 Sprzedający nie gromadzi żadnych danych wrażliwych o Kupującym w rozumieniu § 4 lit. b) ustawy o ochronie danych osobowych.

7.1.5  Każdy podmiot danych (Kupujący) ma prawo domagać się od Sprzedającego wyjaśnień, ewent. usunięcia danych osobowych z baz danych i systemu Sprzedającego, jeżeli uważa, że Sprzedający przetwarza jego dane osobowe sprzecznie z Umową Kupna lub przepisami prawnymi, albo też ich sprostowania, jeżeli uważa, że Sprzedający nieprawidłowo przetwarza dane osobowe. Sprzedający rozpatrzy wniosek podmiotu w terminie 30 dni od dnia, gdy został on doręczony.

7.1.6  Sprzedający niniejszym oświadcza, że podjął odpowiednie kroki techniczno-administracyjne, zabezpieczające przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do danych osobowych Kupujących.

7.2 Wysyłanie informacji handlowych

7.2.1 W przypadku, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę poprzez zakreślenie odpowiedniego pola w trakcie tworzenia Zamówienia, Sprzedający ma prawo do wysyłania mu w formie e-mailu informacji handlowych nt. nowości w ofercie Towaru w Sklepie Internetowym, ale też nt. innych usług Sprzedającego.

7.2.2 Kupujący ma prawo kiedykolwiek wstrzymać wysyłanie informacji handlowych, a mianowicie bez opłaty i bez jakichkolwiek sankcji.

7.3 Cookies („ciasteczka”)

7.3.1 Sprzedający używa cookies w celu ułatwienia Kupującym korzystania ze strony Sklepu Internetowego, logowania do konta klienta Kupującego, do zachowania zawartości koszyka i do analizy odwiedzin strony przez indywidualnych użytkowników. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies w przeglądarce Internetowej jego urządzenia. Wyłączenie cookies przez Kupującego w większości nie uniemożliwi w całości korzystania ze strony Sklepu Internetowego,  ale może spowodować trudności i obniżyć komfort korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Jeżeli Kupujący jest podmiotem zagranicznym, wtedy jakiekolwiek stosunki prawne wynikające z Umowy Kupna lub jakiekolwiek inne stosunki prawne związane z wykorzystaniem usług sklepu Internetowego regulowane są przez prawo czeskie. Równocześnie wyraźnie wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

8.2 Sprzedający jest uprawniony do działań związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego na podstawie zarejestrowanej działalności gospodarczej i jego działalność nie wymaga dalszych pozwoleń.

8.3 Kupujący może przekazać Sprzedającemu ewentualne skargi w formie pisemnej, ewent. elektronicznej za pośrednictwem e-mailu pod adresem Sprzedającego wyszczególnionym w art. 1.1.2. Sprzedający zareaguje na otrzymaną skargę w takiej samej formie, w jakiej została mu ona przekazana (pisemnie, elektronicznie pod adresem mailowym Kupującego). Kupujący zastrzega sobie prawo do niereagowania na skargi osób trzecich, które nie zawarły Umowy Kupna ze Sprzedającym.

8.4 Możliwość polubownego rozwiązywania sporów

8.4.1 W przypadku sporu pomiędzy Kupującym – konsumentem a Sprzedającym, wynikającego z Umowy Kupna, Kupujący ma prawo złożyć wniosek do Czeskiej Inspekcji Handlowej o polubowne rozwiązanie sporu, w celu zawarcia porozumienia ze Sprzedającym, za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na stronie Internetowej www.coi.cz. Złożenie wniosku, a następnie udział w polubownym rozwiązywaniu sporu są dla Kupującego darmowe, przy czym wszelkie ewentualne koszty związane z polubownym rozwiązaniem sporu każda strona ponosi samodzielnie. Kupujący dobrowolnie decyduje się na wybór polubownego załatwienia sporu.  

8.4.2 Polubowne rozwiązanie sporu reguluje § 20d i następne ustawy nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta. Wniosek o polubowne rozwiązanie musi zawierać obowiązkowe dane wg  § 20n ustawy o ochronie konsumenta. Wniosek o polubowne rozwiązanie sporu można złożyć przed upływem 1 roku od dnia, kiedy Kupujący po raz pierwszy zgłosił u Sprzedającego roszczenie, które jest przedmiotem sporu (np. od momentu pierwszej reklamacji towaru czy też od momentu złożenia wniosku o zwrot ceny kupna po ważnym odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedający zwleka z jej zwrotem).   

8.4.3 Kupujący z miejscem zamieszkania w innym kraju członkowskim UE, w Norwegii lub Islandii, mają prawo do złożenia wniosku o polubowne rozwiązanie sporu ze Sprzedającym za pośrednictwem Europejskiego Centrum Konsumenckiego w kraju ich zamieszkania; spis właściwych centrów konsumenckich jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

8.5  W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Handlowych było z jakiegokolwiek powodu nieważne lub nieobowiązujące, okoliczność ta nie spowoduje, że pozostałe części Warunków Handlowych lub Umowy Kupna staną się nieważne lub nie będą obowiązywały.  

8.6  Niniejsze brzmienie Warunków Handlowych wchodzi w życie dnia 23.5. 2019.

 

Załącznik do Warunków Handlowych:

Informacje prowadzącego sklep Internetowy www.ironriderchallenge.com o egzekwowaniu prawa do odstąpienia od umowy (w myśl Rozporządzenia Rządu nr  363/2013 Dz. U.)

Wzór informacji o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy kupna, na podstawie której został Panu/Pani dostarczony towar według Pana/Pani zamówienia w sklepie Internetowym  www.ironriderchallenge.com

1.1 „W ciągu 14 dni ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania powodu“ (początek 14-dniowego terminu jest zależny od dnia odbioru towaru według zasad wymienionych niżej w punkcie 1.2). „Jednakże w określonych przypadkach nie ma Pan/Pani prawa do odstąpienia od umowy kupna bez podania powodu – sytuacje te są wymienione w przepisach prawnych oraz w art. 4.1.4 Warunków Handlowych Sklepu Internetowego  www.ironriderchallenge.com (dalej nazywane „Warunkami Handlowymi“).

1.2 „Ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu,  

 • a) kiedy Pan/Pani lub wskazana przez Pana/Panią osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odbierze towar, lub  
 • b) kiedy Pan/Pani lub wskazana przez Pana/Panią osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odbierze ostatnią dostawę towaru (w przypadku umowy Kupna dotyczącej różnych towarów zamówionych przez Pana/Panią w ramach jednego zamówienia, a dostarczonych osobno – w dwu lub kilku oddzielnych dostawach), lub
 • c) kiedy Pan/Pani lub wskazana przez Pana/Panią osoba trzecia (inna niż przewoźnik) odbierze ostatnią pozycję lub część towaru” (w przypadku umowy kupna dotyczącej dostawy towaru składającej się z kilku pozycji lub części).

1.3 „W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy musi Pan/Pani poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy prowadzącego Sklep Internetowy www.ironriderchallenge.com, korzystając z danych kontaktowych podanych w art. 1.1.2. Warunków Handlowych, przy czym z informacji o odstąpieniu musi jednoznacznie wynikać identyfikacja umowy Kupna oraz konsumenta odstępującego od umowy, dalej data zawarcia umowy kupna, numer zamówienia/ umowy kupna, identyfikacja towaru oraz Pana/Pani zamiar odstąpienia od umowy.  

Można wykorzystać załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak nie ma Pan/Pani takiego obowiązku.”

1.4 „Ażeby termin odstąpienia od umowy został dotrzymany, wystarczy wysłać zawiadomienie o egzekwowaniu prawa do odstąpienia od umowy kupna przed upływem właściwego terminu”.

2. Następstwa odstąpienia od umowy

2.1 „Jeżeli Pan/Pani odstąpi od umowy kupna, wtedy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Pana/Pani decyzji o odstąpieniu od umowy, dokonamy zwrotu wszystkich płatności, które od Pana/Pani otrzymaliśmy, łącznie z kosztami dostawy (oprócz dodatkowych kosztów wynikających z Pana/Pani wyboru sposobu dostawy, który różni się od najtańszego przez nas oferowanego sposobu). Płatności zostaną zwrócone za pomocą takiego samego instrumentu płatniczego, który zastosował/a Pan/Pani podczas realizacji pierwotnej transakcji, jeżeli Pan/Pani wyraźnie nie wskazał/a co innego. W żadnym przypadku nie będzie Pan/Pani obciążony/a dalszymi kosztami”.  

2.2 Jeżeli otrzymał/a Pan/Pani już towar na podstawie umowy Kupna, podajemy tutaj informacje dotyczące jego zwrotu w związku z odstąpieniem od umowy:

 • a) Odbiór towaru
  „Bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym nas Pan/Pani powiadomi o odstąpieniu od umowy kupna, towar należy odesłać z powrotem lub przekazać pod adres: events4riders s.r.o., IČ: 07187947, Podvinný Mlýn 2356/36, 190 00 Praha 9. Termin uważa się za dotrzymany, o ile towar zostanie przez Pana/Panią odesłany przed upływem 14 dni”.
 • b) Koszty związane z odbiorem towaru
  „Poniesie Pan/pani bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru.“
 • c) Odpowiedzialność za obniżenie wartości zwróconego towaru
  „Pan/Pani odpowiada wyłącznie za obniżenie wartości towaru wskutek obchodzenia się z towarem w sposób inny niż taki, który jest konieczny w celu zapoznania się z charakterem i właściwościami towaru oraz jego funkcjonalnością. “

3. „Dalsze informacje dotyczące odstąpienia od umowy kupna, na podstawie której towar został wysłany do Pana/Pani, znajdują się w art. 4.1 Warunków Handlowych. Wymienione postanowienia Warunków Handlowych nie są naruszone poprzez treść niniejszej wzorowej instrukcji”.  

4. „Informacje i prawa zawarte w niniejszej wzorowej instrukcji odnoszą się wyłącznie do kupujących – konsumentów “

 

Wzór formularza służący do odstąpienia od umowy Kupna

(formularz należy wypełnić i wysłać z powrotem tylko w przypadku, gdy ma Pan/Pani zamiar odstąpić od umowy)


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

events4riders s.r.o., IČ: 07187947, Podvinný Mlýn 2356/36, 190 00 Praha 9,

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy kupna o kupnie następującego towaru:

Data zamówienia (*)/data odbioru (*)

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

Adres konsumenta/konsumentów

Podpis konsumenta (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz wysyłany jest w formie listowej)

Data

(*) Niewłaściwe skreślić.