Warunki reklamacji

Klient ma obowiązek niezwłocznie skontrolować Towar – Bilety na imprezę, ewentualnie elektronicznie przysłaną Rekapitulację rejestracji oraz Potwierdzenie płatności z bramki płatniczej, o ile została ona pomyślnie zrealizowana.

Kupujący ma obowiązek po przyjęciu Towaru – Biletów e-mailem skontrolować, czy są prawidłowo wystawione i kompletne (przede wszystkim nazwę Imprezy, miejsce i czas rozpoczęcia Imprezy, cenę i inne parametry). Ewentualne reklamacje dotyczące treści Biletów Klient powinien zgłosić obsłudze bezpośrednio po ich doręczeniu pocztą elektroniczną (e-mailem) na adres podany w Sklepie internetowym  www.ironriderchallenge.com. Późniejsze reklamacje nie zostaną uwzględnione. Awaria sklepu internetowego www.ironriderchallenge.com nie jest przedmiotem reklamacji. 

Reklamację treści Biletów, zwłaszcza błędów w druku, niekompletnych i nieprawidłowych danych lub określenia rodzaju Biletu Kupujący powiadomi Sprzedawcę niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Sprzedający zawiadomi Klienta o sposobie i terminie rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje dotyczące samej Imprezy – zwłaszcza zmian w programie, przesunięcia terminów jej odbycia się lub, w skrajnym przypadku, odwołania Imprezy, łącznie z roszczeniami o odszkodowanie strat, które poniósłby Klient lub jakakolwiek osoba trzecia w związku z Imprezą, oraz wszelkie roszczenia wynikające z Umowy Kupna powinien Klient kierować bezpośrednio do Sprzedającego, organizatora imprezy motoryzacyjnej. 

Informacje o Sprzedającym łącznie z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi są dostępne w Ogólnych Warunkach Handlowych Sprzedającego, w sklepie internetowym www.ironriderchallenge.com, lub wprost tutaj. 

Zakup Towaru – Biletu przez Klienta jest równoznaczny z akceptacją Umowy Kupna oraz Ogólnych Warunków Handlowych spółki events4riders s.r.o. Opłacone zamówienie jest ostateczne. Biletów nie można zwracać ani wymieniać, o ile nie podano inaczej. 

OBOWIĄZKI KLIENTA PO ZAPŁACENIU BILETÓW ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO www.ironriderchallenge.com:

  • Klient niezwłocznie po zakupie Biletów sprawdzi skrzynkę mailową, a w niej otrzymaną elektronicznie Rekapitulację rejestracji oraz Potwierdzenie płatności z bramki płatniczej. W przypadku, gdy nie otrzyma e-mailu z potwierdzeniem, Klient niezwłocznie zgłosi ten fakt na adres mailowy info@ironriderchallenge.com. 
  • Klient powinien bez zbędnej zwłoki, najpóźniej przed upływem terminu Końca rejestracji, podjąć bilety na Imprezę.
  • Nie będą uwzględniane żadne dalsze reklamacje wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Klienta po opłaceniu biletów za pośrednictwem sklepu internetowego www.ironriderchallenge.com. Ewentualne dalsze spory będą rozwiązywane z zastosowaniem przepisów prawa obowiązującego w RC. 

ZWROT CENY BILETU I zastrzeżenia SPRZEDAJĄCEGO – ORGANIZATORA IMPREZY 

U poszczególnych Imprez możliwe są małe przesunięcia terminów. Zmiany terminów Imprez podawane są w Sklepie internetowym, w e-mailach informacyjnych rozsyłanych zarejestrowanym uczestnikom Imprezy – Kupującym, ewentualnie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Klient powinien sprawdzać ewentualne zmiany terminów podanych w Sklepie Internetowym, w mailach informacyjnych i kierować się tymi zmianami.
 
Warunki zwrotu ceny biletu w przypadku całkowitego odwołania Imprezy Sprzedający określa w terminie nie dłuższym niż 10 dni od momentu ustalenia tego faktu.  W przypadku odwołania Imprezy Klienci zostaną powiadomieni o sposobie zwrotu Towaru – Biletów w Sklepie Internetowym, w mailach informacyjnych rozsyłanych zarejestrowanym uczestnikom Imprezy – Kupującym, ewentualnie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Albo też w formie odpowiedzi na pytanie nadesłane elektronicznie na adres info@ironriderchallenge.com.