Prywatność

Prywatność

Spółka events4riders s.r.o. zobowiązuje się chronić prywatność osób odwiedzających tę stronę internetową i zrobi wszystko, aby zapewniła używanie danych osobowych osób odwiedzających z uwzględnieniem podstawowych praw i wolności, jak również godności osobistej, kładąc szczególny nacisk na poufność powyższych danych.

Podstawowe postanowienia

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu artykułu 5 lit. o) Ustawy nr 18/2018 O ochronie danych osobowych w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej  "Ustawa") jest spółka events4riders s.r.o., IČ (REGON) 07187947, z siedzibą Podvinný mlýn 2356/36, Libeň, 190 00 Praha 9, Republika Czeska (zwana dalej "Administratorem");

2. Kontakt do Administratora: info@events4riders.com;

3. Przez dane osobowe rozumiane są wszelkie informacje identyfikujące osobę fizyczną lub prawną (zwaną dalej „Odwiedzającym stronę”).

Źródła przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które udostępnił mu, wyrażając na to zgodę, Odwiedzający stronę oraz które Administrator zdobył w trakcie opracowania elektronicznego zamówienia Odwiedzającego stronę;

2. Administrator przetwarza tylko dane identyfikacyjne i kontaktowe Odwiedzającego stronę, niezbędne do opracowania i zrealizowania elektronicznego zamówienia Odwiedzającego stronę;

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji dostawy, rozliczenia płatności oraz do niezbędnej komunikacji z Odwiedzającym stronę przez czas określony w odrębnych przepisach prawa. Dane osobowe nie mogą być publikowane i nie będą przekazywane do innych krajów.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Odwiedzającego stronę z następujących powodów:

1. W celu zarejestrowania na wymienionej stronie internetowej zgodnie z artykułem  13 ust. 1 lit. a) Ustawy nr 18/2018 O ochronie danych osobowych; 

2. W celu załatwienia elektronicznego zamówienia Odwiedzającego stronę (imię i nazwisko, adres, e-mail);

3. W celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Odwiedzającym stronę a Administratorem;

4. Udostępnienie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do opracowania i realizacji elektronicznego zamówienia Odwiedzającego stronę. Bez udostępnienia danych osobowych nie można opracować i zrealizować elektronicznego zamówienia Odwiedzającego stronę.

Czas przechowywania danych osobowych

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunków umownych między Odwiedzającym stronę a Administratorem oraz przez okres 3 lat od zakończenia stosunków umownych;

2. Po upływie okresu przechowania danych osobowych Administrator ma obowiązek usunąć dane.

Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane osobowe 

Trzecią stroną, która otrzymuje dane osobowe Odwiedzającego stronę, są poddostawcy Administratora. Usługi wyżej wymienionych poddostawców są koniecznym warunkiem pomyślnego opracowania i realizacji elektronicznego zamówienia Odwiedzającego stronę.

Poddostawcami Administratora są:

  • webdilna | com (system strony);
  • Google Analytics (analiza stron internetowych);
  • Lokalni organizatorzy imprez Administratora

Prawa odwiedzającego stronę

Według warunków określonych w Ustawie odwiedzający stronę ma prawo:

1. Do dostępu do swoich danych osobowych;

2. Do skorygowania danych osobowych;

3. Do usunięcia danych osobowych; 

4. Do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

5. Do umożliwienia przenoszenia danych; 

6. Do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych pisemnie lub elektronicznie pod adresem mailowym: info@events4riders.com;

7. Do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy jest przekonany, że doszło do pogwałcenia jego prawa do ochrony danych osobowych. 

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że zastosował wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, niezbędne do zabezpieczenia danych osobowych Odwiedzającego stronę; 

2. Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające magazyny danych osobowych, mianowicie poprzez zabezpieczenie hasłem dostępu do komputera, zastosowanie programu antywirusowego oraz regularną konserwację komputerów. 

Postanowienia końcowe

1. Poprzez wysłanie elektronicznego zamówienia na tej stronie internetowej Odwiedzający stronę potwierdza, że został zapoznany z warunkami ochrony danych osobowych oraz że je akceptuje w pełnym zakresie;

2. Odwiedzający stronę akceptuje powyższe zasady, odhaczając okienko w zamówieniu; 

3. Administrator ma prawo Zasady te kiedykolwiek zmienić. Nową wersję Zasad ma obowiązek opublikować na swojej stronie internetowej.

Niniejsze Zasady obowiązują od 1. 3. 2019.