Reklamační podmínky

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po doručení Zboží - Vstupenek na Akci, resp. elektronicky zaslané Rekapitulace registrace a Potvrzení o platbě z platební brány, pokud je úspěšná.

Kupující je po přijmutím Zboží - Vstupenek e-mailem povinen zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a  další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich doručení obsluze elektronickou poštou (email) uvedeným v Internetovém obchode www.ironriderchallenge.com. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek Internetového obchodu www.ironriderchallenge.com není předmětem reklamace.

Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky oznámí Kupující Prodávajícímu neprodleně elektronickou poštou popř. telefonicky. Prodávající podá Zákazníkovi informaci o způsobu a termínu řešení reklamace.

Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky z Kupní smlouvy je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Prodávajícímu, pořadateli motoristické Akce. Informace o Prodávajícím včetně jeho identifikačních a kontaktních údajů je dostupný ve Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího, v internetovém obchodě www.ironriderchallenge.com, nebo přímo zde.

Koupí Zboží - Vstupenky souhlasí Zákazník se zněním Kupní smlouvy a se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti events4riders s.r.o. Uhrazená objednávka je konečná. Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

Povinnosti zákazníka po úhradě Vstupenek prostřednictvím Internetového obchodu www.ironriderchallenge.com:

  • Zákazník neprodleně obdržení po nákupu Vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní elektronicky zaslané Rekapitulace registrace a z platební brány Potvrzení o platbě.
  • V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu info@ironriderchallenge.com.
  • Zákazník je povinen si vstupenky vyzvednout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu Konce registrace na předmětnou Akci.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Internetového obchodu www.ironriderchallenge.com nebude brán zřetel. Případné další sporty budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR. 

Vracení vstupného a výhrady Prodávajího - Pořadatele AKCE

U jednotlivých Akcí jsou výjimečně možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny v Internetovém obchodě, v informačních emailech rozesílaných registrovaným účastníkům Akce -  Kupujícím, případně prostřednictvím svých sociálních medií. Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených v Internetovém obchodě, informačních emailech kontrolovat a řídit se jejich zněním.
 
Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje Prodávající do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení Zboží - vstupenek v Internetovém obchodě, v informačních emailech rozesílaných registrovaným účastníkům Akce - Kupujícím, případně prostřednictvím svých sociálních medií. Nebo formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese info@ironriderchallenge.com.

V případě úhrady Zboží - vstupenky dojde k úhradě převodem na bankovní účet, který uvede Kupující do odpovědního emailu zaslaného Prodávajícímu.