Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky www.ironriderchallenge.com.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Prodávající

1.1.1 Internetový obchod www.ironriderchallenge.com provozuje společnost events4riders s.r.o., IČ: 07187947, Podvinný Mlýn 2356/36, 190 00 Praha 9, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovnou značkou C 295828.

1.1.2 Kontaktní údaje Prodávajícího:

 • a) adresa pro doručování: events4riders s.r.o., Podvinný mlýn 2356/36, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, Česká republika
 • b) elektronická adresa: info@events4riders.com

1.2 Obchodní podmínky

1.2.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.ironriderchallenge.com (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran z Kupní smlouvy.

1.2.2 Pokud není v Kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není Kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.2.3 Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit. Práva a povinnosti z již uzavřených Kupních smluv se však řídí zněním Obchodních podmínek platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, případné pozdější změny Obchodních podmínek nemají na již uzavřené Kupní smlouvy vliv.

1.3 Možnost archivace Obchodních podmínek

1.3.1 Obchodní podmínky jsou přístupné na stránkách internetového obchodu https://www.ironriderchallenge.com/cz/vseobecne-obchodni-podminky

1.3.2 Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit v elektronické podobě prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.

1.3.3 Uzavřené Kupní smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

1.3.4 Kupující může archivovat údaje o svých Objednávkách zejména formou archivace potvrzení o přijetí Objednávky, které jsou mu zasílány formou e-mailu na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal v Objednávce. Toto potvrzení obsahuje rekapitulaci všech údajů, které Kupující v Objednávce zadal, zejména označení zboží, kupní cenu včetně DPH, a případné další údaje a podmínky.

1.4 Definice a výklad pojmů

1.4.1 Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) http://www.ironriderchallenge.com, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku;

1.4.2 Kupující – fyzická osoba (člověk), která uzavřela Kupní smlouvu;

1.4.3 Kupující - spotřebitel – fyzická osoba (člověk), která nejedná při uzavírání Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§ 419 Občanského zákoníku);

1.4.4 Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě prostřednictvím Internetového obchodu mezi Prodávajícím a Kupujícím;

1.4.5 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.4.6 Obchodní podmínky – Obchodní podmínky internetového obchodu www.ironriderchallenge.com, které tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy;

1.4.6 Objednávka – elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v registračním formuláři (např. jméno, příjmení, email…) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu;

1.4.7 Prodávající – provozovatel Internetového obchodu, events4riders s.r.o., identifikovaný v čl. 1.1.1;

1.4.8 Zboží – movité věci prodávané prostřednictvím Internetového obchodu nebo vstupenky na motoristické akce dodávané v listinné nebo elektronické podobě prodávané prostřednictvím Internetového obchodu.

2. Nabídka zboží, objednávka, uzavření Kupní smlouvy

2.1 Nabídka Zboží

2.1.1 Zboží vystavené prostřednictvím stránek Internetového obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Zboží, které je zveřejněno na stránkách Internetového obchodu. Termíny dodání jsou upraveny v čl. 3.1.1.

2.1.3 Po kliknutí na nabídku konkrétního Zboží uvedenou v Internetovém obchodě se zobrazí jeho popis, přesná cena včetně DPH, informace o termínu konání a zpravidla též bližší informace o Zboží. Kupní cena Zboží je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky dle čl. 2.2.3. Kupní cena Zboží dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše Kupní ceny daného druhu Zboží změní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Objednávka Zboží prostřednictvím Internetového obchodu

2.2.1 V případě zájmu o nabízené Zboží kupující vyplní Registrační formulář s identifikačními a kontaktními údaji v rozsahu nezbytném pro uzavření Kupní smlouvy a prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Objednat a zaplatit“ Kupující uloží do virtuálního nákupního košíku. Do nákupního košíku nelze před odesláním Objednávky uložit více položek. 

2.2.2 Po kliknutí na tlačítko „Objednat a zaplatit“ se kupující dostane do prostředí platební brány Comgate. Po vyplnění údajů platební karty a kliknutí na tlačítko OK, potvrdí platbu.

2.2.3 Odesláním platby za Zboží se považuje za uzavření Kupní smluvy Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.

2.3 Potvrzení přijetí Objednávky a vznik Kupní smlouvy

2.3.1 Po vyplnění Registračního formuláře a doručení platby zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení Registračního formuláře a provedení Platby prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu zadanou Kupujícím v rámci Registračního formuláře. V potvrzení Objednávky jsou obsaženy mj. všechny údaje týkající se zakoupeného Zboží, a identifikačními a kontaktními údaji z Registračního formuláře, které jsou uvedeny v čl. 2.2.1 a součástí je i odkaz na aktuální znění těchto Obchodních podmínek platných ke dni uzavření Kupní smlouvy umožňující stažení a uložení Obchodních podmínek ve formátu .pdf nebo jiném obdobném formátu umožňujícím jejich archivaci. Přijetím potvrzení objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.

2.3.2 Prodávající tímto ve smyslu § 1740 Občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, přičemž Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.

2.3.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (neobvyklá výše kupní ceny, neobvyklé identifiukační údaje) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například emailem). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.4 Užití českého práva a jazyk Kupní smlouvy

2.4.1 Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Občanským zákoníkem. 

2.4.2 Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující je oprávněn zadat údaje v rámci Objednávky rovněž v jiném než českém jazyce, pokud je tento pro Prodávajícího srozumitelný (jazyk slovenský, anglický či polský).

2.5 Práva a povinnosti z Kupní smlouvy, platební podmínky

2.5.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.

2.5.2 Kupující mají jen jeden způsob úhrady kupní ceny, úhradu platební kartou,  který Prodávající nabízí a informace jsou uvedeny v průběhu vytváření objednávky. 

3. Dodání Zboží, Platební podmínky

3.1 Termín dodání

3.1.1 Vzhledem k charakteru Zboží viz čl. 1.4.8 je Zboží dodáno v den konání akce.

3.1.2 Vyhrazujeme si termín akce - termín dodání měnit?

3.2 Způsob dodání

3.2.1 Způsob a Místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce, přičemž informace o nabízených způsobech dodání Zboží a cenách dopravného jsou uvedeny v v průběhu vytváření objednávky. Prodávající splní povinnost dodat Zboží účastí Kupujícího na motoristické akci. Účast Kupujícího na akci je evidována v prezenční listině před začátkem akce.  

3.2.1 Místo dodání Zboží je určeno Kupujícím v Objednávce, vzhledem k charakteru Zboží viz čl. 1.4.8 je Zboží dodáno v místě konání akce.

3.2.3 Společně se Zbožím Prodávající odešle Kupujícímu rovněž daňový doklad ke Zboží.

3.2.4 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo nedodat Kupujícímu další Zboží po Konci registrace.

3.2.5. Konec registrace je termín uvedený v popisu Zboží. Po termínu Konec registrace není možné se do akce registrovat.

3.3 Přechod nebezpečí škody na Zboží

3.3.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho předáním Kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

3.3.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající předá Zboží Kupujícímu v místě a termínu konání akce. 

4. Odstoupení od Kupní smlouvy

4.1. Kupující má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od elektronického doručení potvrzení Registračního formuláře a provedení Platby prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu zadanou Kupujícím v rámci Registračního formuláře.

4.1.2 V případě odstoupení je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu sídla Prodávajícího. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje prokazatelně odeslat odstoupení před uplynutím příslušné lhůty Prodávajícímu.

4.1.3 Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku 4.1. je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.1.2., nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.1.2.; formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v elektronické podobě je součástí těchto Obchodních podmínek jako nedělitelná příloha, je možné jej stáhnout popř. vytisknout a zaslat Prodávajícímu způsobem uvedeným shora v tomto článku. Kupující tak obdrží formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy v textové podobě jako součást potvrzení doručení Objednávky dle čl.2.3.1. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu). Kupující není při odstoupení povinen dodržet formu poskytnutého formuláře, bere však na vědomí, že odpovídá za splnění obsahových náležitostí odstoupení tak, aby toto odstoupení bylo považováno za platné.

4.1.4 Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy (§ 1837 občanského zákoníku) není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy zejména:

 • a) pokud byly dodaným zbožím vstupenky na kulturní akce, bez ohledu na to, zda byly Kupujícímu dodány v listinné nebo elektronické podobě; dále na ubytování a dopravu, pokud jsou objednané na určitý termín;
 • b) bylo-li předmětem koupě Zboží upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
 • c) bylo-li Zboží dodáno v uzavřeném obalu, avšak Kupující je z obalu vyndal a z hygienických důvodů není možné Zboží vrátit.

4.1.5 Kupující je povinen Zboží odeslat Prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení odeslal Prodávajícímu.

4.1.6 Zboží, vrácené Kupujícím v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající přijímá na adrese, uvedené v čl. 1.1.2. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození.

4.1.7 Náklady spojené s navrácením zboží nese Kupující, a to i v případě, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

4.1.9 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Zboží odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn vrátit kupní cenu uhrazenou Kupujícím i jiným způsobem, avšak jen pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

4.1.10 Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v čl. 4.1.9. není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující doručí Zboží na adresu dle čl. 4.1.6, popř. než mu Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

5. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

5.1 Bezvadnost Zboží a požadavky na jakost Zboží

5.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • a) má Zboží vlastnosti, které Prodávající uváděl výslovně na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) a které je uvedeno v Kupní smlouvě popř. v Objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce Zboží popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající na stránkách Internetového obchodu (obvykle v popisu Zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) je Zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2 Lhůta pro uplatnění práv z vady, záruka za jakost pro Kupující – spotřebitele

5.2.1 Kupující - Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí.

5.2.2 Je-li v Kupní smlouvě nebo v popisu Zboží na stránkách Internetového obchodu uvedeno, že se na Zboží vztahuje záruka na jakost, popř. je-li ke Zboží přiloženo prohlášení o záruce (tzv. záruční list), zavazuje se tímto Prodávající, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být poskytnuta i na jednotlivou součást Zboží. Záruční doba běží od převzetí Zboží Kupujícím. Je-li Zboží Kupujícímu zasláno, běží záruční doba od doručení Zboží do místa určení.

5.2.3 Určují-li Kupní smlouva a prohlášení o záruce dle čl. 5.2.2 různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší, ledaže by si jinou záruční dobu Prodávající a Kupující výslovně sjednali. Ani ujednání o kratší záruční době však nic nemění na tom, že Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dle čl. 5.2.1, přičemž zkrácení této doby je neúčinné (nepřihlíží se k němu).

5.2.4 Stejné účinky, jako výslovné prohlášení o záruce za jakost dle čl. 5.2.2, má i skutečnost, kdy je na prodaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít.

5.2.5 Ujednání článků 5.2.1 – 5.2.4 se nepoužijí, záruka za jakost se nevztahuje a Prodávající neodpovídá za:

 • a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na ty vady, pro které byla nižší cena tohoto Zboží sjednána,
 • b) v případě opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,
 • c) v případě vady vzniklé nevhodným používáním Zboží, vedlo-li k jeho poškození,
 • d) v případě použitého Zboží na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,
 • e) za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v dokumentaci ke Zboží.

5.2.6 Další výluky či omezení záruky jsou možné tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor Zboží ve svých záručních podmínkách, pouze však tehdy, nejsou-li v rozporu s českými právními předpisy.

5.3 Práva z vadného plnění a záruka za jakost pro Kupující – podnikatele

5.3.3 Je-li na stránkách Internetového obchodu uvedená délka záruční doby, je tato záruční doba určena pouze pro Kupující – spotřebitele, nikoliv pro Kupující – podnikatele. Na dotaz Kupujícího – podnikatele sdělí Prodávající délku záruční doby vztahující se ke konkrétnímu zboží ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

5.3.4 Ustanovení čl. 5.2.2 až 5.2.4 o rozsahu a zániku záruky se použijí přiměřeně i pro Kupující - podnikatele. Další výluky či omezení záruky jsou možné také tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor zboží ve svých záručních podmínkách.

5.4 Reklamace

5.4.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) vady Zboží na adrese Prodávajícího dle čl. 1.1.2., a to následovně:

 • a) zasláním písemné reklamace (reklamační dopis) běžnou poštou společně s reklamovaným Zbožím, nebo
 • b) předáním Zboží včetně reklamačního dopisu osobně přímo na adrese provozovny Prodávajícího.

5.5 Nároky Kupujícího – spotřebitele z vad Zboží

5.5.1 Nároky uvedené v tomto čl. 5.5 se vztahují pouze na Kupující – spotřebitele. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 Občanského zákoníku.

5.5.2 Za vadu Zboží se považuje dodání Zboží, které nemá kteroukoliv z požadovaných vlastností uvedených v čl. 5.1.1.

5.5.3 Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

5.5.4 Jde-li o takovou vadu Zboží, jehož výměna za nové Zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má Kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady, které zajistí Prodávající.

5.5.5 Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad či na výměnu součásti Zboží (čl. 5.5.3) nebo na bezplatnou opravu Zboží (čl. 5.5.4), může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.5.6 Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu Zboží v Kupní smlouvě, popř. též na stránkách Internetového obchodu), anebo Kupující vadu sám způsobil.

6. Odpovědnost za škodu

6.1 Odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou Kupujícímu – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem.

6.2 Je-li stranou Kupní smlouvy Kupující – podnikatel, odpovídá Prodávající za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

7.1 Osobní údaje

7.1.1 Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím. 

7.1.2 Prodávající je ve vztahu k osobním údajům Kupujících získaným v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupních smluv správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, registrovaným ve veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem na ochranu osobních údajů správcem osobních údajů pod č. 40489. Prodávající zpracovává a užívá kontaktních údajů Kupujících výlučně za účelem plnění svých povinností z Kupní smlouvy. Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Prodávajícího.

7.1.3 Osobní údaje Kupujících zpracovává Prodávající po dobu, po kterou trvá souhlas Kupujícího se zasíláním obchodních sdělení (čl. 7.2 Obchodních podmínek), jinak pod dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností smluvních stran z Kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z Kupní smlouvy.

7.1.4 Prodávající neshromažďuje o Kupujícím žádné citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

7.1.5 Každý subjekt údajů (Kupující) má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Prodávajícího, pokud má za to, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s Kupní smlouvou či právními předpisy, nebo jejich opravu, pokud má za to, že Prodávající zpracovává nesprávné osobní údaje. Prodávající vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.

7.1.6 Prodávající tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících.

7.2 Zasílání obchodních sdělení

7.2.1 V případě, že s tím Kupující vyjádří souhlas zatrhnutím příslušného pole v rámci vytváření Objednávky, je mu Prodávající oprávněn zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce Zboží na Internetovém obchodě, ale rovněž o jiných službách Prodávajícího.

7.2.2 Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

7.3 Cookies

7.3.1 Prodávající používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek Internetového obchodu Kupujícími, přihlašování k zákaznickému účtu Kupujícího, k uchování obsahu nákupního košíku a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli. Kupující tímto uděluje souhlas s ukládáním cookies do internetového prohlížeče jeho zařízení. Vypnutí cookies Kupujícím většinou zcela neznemožní užívání stránek Internetového obchodu, ale může způsobit potíže a snížení komfortu užívání stránek Internetového obchodu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud je kupující zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

8.2 Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.

8.3 Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.

8.4 Možnost mimosoudního řešení sporů

8.4.1 V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

8.4.2 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

8.4.3 Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

8.5 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

8.6 Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 23.5. 2019

 

Příloha Obchodních podmínek:

Informace provozovatele internetového obchodu www.ironriderchallenge.com o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (ve smyslu Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.)

Vzorové poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo dodáno zboží dle Vaší objednávky v internetovém obchodě www.ironriderchallenge.com.

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu“ (lhůta 14 dní začne běžet v závislosti na dni převzetí zboží podle pravidel uvedených níže v bodě 1.2). „V určitých případech však právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nemáte – tyto případy jsou uvedeny v právních předpisech a v čl. 4.1.4 Obchodních podmínek internetového obchodu www.ironriderchallenge.com (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni,

 • a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo
 • b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě kupní smlouvy týkající se různého zboží objednaného Vámi v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť – ve dvou nebo více samostatných dodávkách), nebo
 • c) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“ (v případě kupní smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí).

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat provozovatele internetového obchodu www.ironriderchallenge.com, na kontaktní údaje uvedené v čl. 1.1.2. Obchodních podmínek, přičemž z informace o odstoupení musí jednoznačně vyplývat identifikace kupní smlouvy a odstupujícího spotřebitele, dále datum uzavření kupní smlouvy, číslo objednávky / kupní smlouvy, identifikace zboží, a Vaše vůle od smlouvy odstoupit.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený ). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady . “

2.2 Pokud jste již obdržel/a zboží na základě kupní smlouvy, zde uvádíme informace týkající se jeho vrácení v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy:

 • a) Převzetí zboží „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese: events4riders s.r.o., IČ: 07187947, Podvinný Mlýn 2356/36, 190 00 Praha 9. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“
 • b) Náklady spojené s převzetím zboží „Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“
 • c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti.“

3. „Další informace týkající se odstoupení od kupní smlouvy, na základě které Vám bylo zasláno zboží dle této objednávky, jsou uvedeny v čl. 4.1 Obchodních podmínek. Tato ujednání Obchodních podmínek nejsou dotčena obsahem tohoto vzorového poučení.“

4. „Informace a práva uvedená v tomto vzorovém poučení se vztahují pouze na kupující – spotřebitele.“

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

events4riders s.r.o., IČ: 07187947, Podvinný Mlýn 2356/36, 190 00 Praha 9,

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání(*) / datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů:

Adresa spotřebitele / spotřebitelů:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.