Zřeknutí se nároků

Zřeknutí se nároků, zproštění odpovědnosti, upuštění od vymáhání nároků a svolení k použití audio, video a fotografických záznamů.

V souvislosti s účastí mé osoby, jako účastníka "IRON RIDER CHALLENGE®" (dále jen "Akce") uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím:

Během Akce se zavazuji dodržovat pravidla silničního provozu platná v místě konaní Akce.

Jsem si vědom, že existuje riziko zranění nebo smrti související s Akcí, zejména pak vyplývající z nepozornosti, únavy, či nedodržovaní pravidel silničního provozu, či souvisejících předpisů ať již mnou, ostatními účastníky Akce, či dalšími osobami, vozidly a okolnostmi.

Potvrzuji, že v době konání akce jsem zcela zdráv/ zdráva a jsem si plně vědom/vědoma, že se jedná o Akci vytrvalostní, která nese vysoké nároky na lidský organismus.

Po získání všech informací o akci svým jménem, já (níže podepsaný) vědomě, dobrovolně a svobodně přijímám všechna tato rizika, i pokud vyplývají z nedbalosti, jednání či opomenutí osob zproštěných odpovědnosti a přebírám plnou odpovědnost a přijímám všechna rizika související s účastí mé osoby na Akci.

Vědomě a dobrovolně souhlasím podrobit se všem uvedeným a stanoveným podmínkám (které mi byly zpřístupněny) týkající se účasti na Akci.

Pokud však během své účasti na Akci zpozoruji neobvyklé nebo značné riziko, upustím od účasti, či od pokračování v účasti a na tuto skutečnost bezodkladně upozorním organizátora Akce.

V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony se jménem svým a svého Svěřence ZŘÍKÁM NÁROKU, ZPROŠŤUJI ODPOVĚDNOSTI A UPOUŠTÍM OD NÁROKŮ VŮČI ORGANIZÁTOROVI AKCE " IRON RIDER CHALLENGE®", společnosti "events4riders s.r.o.", IČ: 07187947 a rovněž tak i jednotlivým majitelům, zaměstnancům, smluvním partnerům, zástupcům, mediálním partnerům, spolupracujícím organizacím, sponzorům, nebo poskytovatelům zdravotní péče, kteréhokoliv z výše uvedených (dále jen souhrnně "Osoby zproštěné dpovědnosti"), V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLIV SOUDNÍMI SPORY, NÁROKY ČI ZTRÁTAMI A JAKÝMIKOLIV ÚRAZY, INVALIDITOU, SMRTÍ NEBO ZTRÁTAMI ČI POŠKOZENÍM MAJETKU NEBO LIDSKÉHO ZDRAVÍ, A V SOUVISLOSTI S MOU ÚČASTÍ NEBO ÚČASTÍ MÉHO SVĚŘENCE NA AKCI, AŤ UŽ VYPLÝVAJÍ Z NEDBALOSTI NEBO ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ OSOB ZPROŠTĚNÝCH ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÝCH PŘÍČIN.

Svým jménem potvrzuji a stvrzuji (pokud není níže uvedeno jinak), že jako Účastník:

  • jsem starší 18-ti let a neomezen na právech k právním úkonům;
  • jsem oprávněným držitelem řidičského průkazu skupiny odpovídající motocyklu, na němž se Akce zúčastním;
  • nejsem nemocen, zraněn, netrpím jinými neduhy, ani nejsem ovlivněn látkami vylučujícími řízení motorových vozidel, přičemž by těmito aspekty mohla být ovlivněna bezpečnost účastníků na Akci;
  • jsem fyzicky zdatný a dostatečně připravený k účasti ve všech aktivitách souvisejících s Akcí;
  • potvrzuji, že jako Účastník jsem si vědom a znám rizika spojená s účastí na Akci a že se Akce účastním dobrovolně. Osoby zproštěné odpovědnosti si vyhrazují právo, dle jejich uvážení, odložit, zrušit nebo změnit Akci v důsledku povětrnostních podmínek či jiných okolností, které jsou mimo kontrolu Osob zproštěných odpovědnosti a které mohou mít vliv na zdraví nebo bezpečnost Účastníků. Pokud bude akce zrušena, či omezena, není organizátor závodu povinen vrátit registrační poplatky žádnému Účastníkovi.

Svým jménem uděluji svolení, aby Osoby zproštěné odpovědnosti použily, reprodukovaly, prodávaly, šířily a distribuovaly jakékoliv fotografie, obrázky, video nahrávky, nahrávky či jakékoliv jiné vyobrazení mne, jako Účastníka během účasti na Akci či souvisejících aktivitách, a to k jakýmkoliv odůvodnitelným účelům a opakovaně, a beru na vědomí, že Účastník nebude mít v souvislosti s výše uvedeným nárok na jakoukoliv náhradu. 

Dále zároveň uděluji Osobám zproštěným odpovědnosti neodvolatelné a bezpodmínečné svolení k filmování, pořizování videonahrávek a zaznamenávání výkonu Účastníka na Akci, a k jejich následnému šíření, vysílání, prodeji, distribuci a dalšímu použití, a to tak, jak Osoby zproštěné odpovědnosti uznají za vhodné. 

Toto svolení musí zahrnovat poskytnutí neomezených a neodvolatelných práv Osobám zproštěným odpovědnosti, bez jakékoliv náhrady pro Účastníka, použít, reprodukovat či vysílat Účastníkovo jméno, přezdívku, obrázek, vyobrazení, hlas, fotografii, faksimilii podpisu a životopisné informace, v souvislosti s Akcí.

Stvrzuji, že Osoby zproštěné odpovědnosti získávají celosvětově neomezené právo k uplatňování autorských práv, k použití, opakovanému použití, publikování, opakovanému publikování, vysílání a jiné distribuci vyobrazení či informací o Účastníkovi, a všech částí akce, ve kterých se Účastník může objevit, ve všech rádiových, síťových, kabelových a lokálních televizních programech, v jakýchkoliv tištěných materiálech nebo v jiném formátu či na jiném nosiči (včetně elektronických nosičů dat), které jsou známé nyní nebo budou objeveny v budoucnosti,
a to opakovaně a bez náhrady pro Účastníka.

Výměnou za právo účastnit se Akce, Účastník zprošťuje odpovědnosti a zavazuje se neuplatňovat vůči Osobám zproštěným odpovědnosti žádné současné či budoucí nároky týkající se účasti Účastníka na akcích pořádaných Osobami zproštěnými odpovědnosti, včetně této Akce, a to jak Účastníkem, tak jeho/jejími dědici, nástupci, manželi, partnery, vykonavateli poslední vůle a nejbližších příbuzných.

Pokud se jakékoliv ustanovení tohoto Zřeknutí se nároků, zproštění odpovědnosti, upuštění od vymáhání nároků a svolení k použití obrázků ("Reverz") stane, rozhodnutím soudu s příslušnou jurisdikcí, v jakémkoliv ohledu neplatné nebo nevykonatelné, pak, v plném rozsahu povoleném příslušnými zákony, zůstává platnost a účinnost všech ostatních ustanovení tohoto dokumentu nedotčena.

PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ. ROZUMÍM, ŽE SVOJÍ REGISTRACÍ A ÚHRADOU STARTOVNÉHO JSEM SE VZDAL VÝŠE UVEDENÝCH PRÁV A DÁVÁM SVOLENÍ K POUŽITÍ AUDIO, VIDEO A FOTOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ, A TUTO REGISTRACI JSEM UČINIL SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ.

UHRAZENÉ STARTOVNÉ NENÍ MOŽNÉ VRACET, ANI VYMĚŇOVAT.